Algemene voorwaarden

Artikel 1-algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Schone Schijn en cliënt tenzij schriftelijk door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2- identiteit ondernemer

Handelend onder de naam: Schone Schijn, ingeschreven onder Schone Schijn onder KvK nummer 61050636

Vestigingsadres: Dubbele buurt 10a 2801 PA te Gouda te bereiken op nummer 06-25164706

Artikel 3-inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Schone Schijn zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig worden vermeld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Schone Schijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie en gegevens.
 4. De schoonheidsspecialiste van Schone Schijn zal de cliënt inlichten over eventuele financiële gevolgen door wijziging van de behandeling.


Artikel 4-afspraken

 1. De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande de afspraak telefonisch melden.
 2. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Schone Schijn 50% van de afgesproken behandeling doorberekenen aan cliënt.
 3. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt mag de schoonheidsspecialist de verloren tijd inkorten en toch de volledige prijs doorberekenen.
 4. Indien cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de salon aankomt mag de schoonheidsspecialist de afspraak annuleren en 50% van de behandelprijs doorberekenen.
 5. Het staat Schone Schijn vrij om cliënten die meermaals artikel 4 niet naleven te weigeren in de salon.
 6. Schone Schijn moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande de afspraak melden aan cliënt.
 7. Beide partijen worden vrijgesproken van vernoemde verplichtingen uit artikel 4 indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5-persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialist van alle gegevens waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze nodig zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidsspecialist behandelt deze gegevens en alles wat tijdens een behandeling besproken is volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal deze gegevens nimmer met derden bespreken, delen of verhandelen.

Artikel 6-klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure welke hieronder vermeld staat en behandelt de klacht overeenkomstig met deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend nadat de gebreken zijn geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen beantwoord, indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraag zal ondernemer hier tijdig over informeren.
 4. indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil wat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 7-behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk blijft gedragen heeft de ondernemer het recht de cliënt uit de salon te laten verwijderen en toegang te weigeren.
 3. Op geen enkele wijze zullen seksuele handelingen en uitingen worden geaccepteerd.
 4. Bij Schone Schijn wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code.
 5. Er wordt van cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 8-minderjarigen

 1. Minderjarigen zijn welkom in de salon en mogen na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) een afspraak maken, indien gewenst mag 1 ouder/verzorger mee.
 2. Het staat de schoonheidsspecialist vrij om bij twijfel contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s) en bij weigering de behandeling te annuleren.
 3. Uitzondering op 8.1 en 8.2 zijn lichaamsmassages en sugaring, deze afspraken worden niet geaccepteert tenzij er voorafgaand contact is geweest met en toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) is gegeven.

Artikel 9-recht

Op elke overeenkomst tussen Schone Schijn en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.